Amattler

Zartbitterschokolade    
Zartbitter Schokolade 70% 85g 3,50 €
Zartbitter Schokolade 70% 18g 0,80 €
Zartbitter Schokolade 50% 85g 3,50 €
Zartbitter Schokolade 50% 18g 0,80 €
Vollmilchschokolade    
Vollmilch Schokolade 32%  85g 3,50 €
Vollmilch Schokolade 32%  18g 0,80 €
Weiße Schokolade    
Weisse Schokolade 85g 3,50 €
Weisse Schokolade 18g 0,80 €